Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3 w Olsztynie, która jest wyrazem troski o prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny Państwa dzieci. Pragniemy spełniać Państwa oczekiwania wspólnie podejmować działania wspomagające rozwój i funkcjonowanie Waszych dzieci.
Zajmujemy się:

 • diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
 • wspomaganiem dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • prowadzeniem terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • pomocą dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieraniem nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;
 • wspomaganiem dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • pomocą rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 • podejmowaniem działań w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 • współpracą ze szkołami placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;
 • współpracą z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, oraz planów działań wspierających;
 • współpracą w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;
 • prowadzeniem edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • udzielaniem, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozowanie;
 • opiniowanie;
 • działalność terapeutyczną;
 • prowadzenie grup wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencję kryzysową;
 • działalność profilaktyczną;
 • poradnictwo;
 • konsultacje;
 • działalność informacyjno – szkoleniową.

Wydajemy opinie i orzeczenia


Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 • innych, określonych w odrębnych przepisach.

Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

Działające w Poradni Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie:

 1. kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie
 2. zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim;
 3. indywidualnego nauczania uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 4. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Ofertę realizujemy w następujących zespołach specjalistycznych:

 • Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.
 • Zespół wspomagający rodziców, nauczycieli i uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej.
 • Zespół wspomagający rodziców, nauczycieli i uczniów uczęszczających do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Zespół doradztwa edukacyjno – zawodowego.